Wat doe je als de wederpartij de overeenkomst niet nakomt?

Als je een contract hebt gesloten, mag je ervan uitgaan dat de wederpartij de afspraken in dat contract nakomt. Net als jij. Toch komt het regelmatig voor dat de andere contractspartij zijn deel van de afspraken niet, niet op tijd, niet volledig of niet juist nakomt. Welke mogelijkheden heb je dan?

Wanprestatie

Als je contractspartij de afspraken uit de overeenkomst niet, niet op tijd, niet volledig of niet juist nakomt is er juridisch gezien sprake van een tekortkoming in de nakoming. Als deze tekortkoming ook kan worden toegerekend aan de wederpartij, spreken we van wanprestatie. Daarvan is sprake als de tekortkoming de schuld is van de wederpartij of als de tekortkoming voor het risico van de wederpartij komt. Is er sprake van overmacht? Dan ook geen wanprestatie.

Welke mogelijkheden heb je?

Als er sprake is van wanprestatie heb je, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, verschillende mogelijkheden. Om van sommige van die mogelijkheden gebruik te kunnen maken moet de wederpartij eerst in verzuim zijn. Dat is het geval als je hem schriftelijk de een redelijke termijn hebt gegeven om de overeenkomst alsnog na te komen (dit noem je een ingebrekestelling) en hij dat niet heeft gedaan. In het algemeen wordt een termijn van 14 dagen als redelijk beschouwd.

Is al duidelijk dat de wederpartij niet meer kan nakomen? Bijvoorbeeld omdat de goederen verloren zijn gegaan door waterschade of brand? Of omdat de wederpartij zelf al aangeeft niet na te zullen komen? Dan is een ingebrekestelling niet nodig.

Ik zal hieronder kort de verschillende mogelijkheden bespreken. Als je daar in een concreet geval vragen over hebt, kan je altijd even contact met mij opnemen.

  1. Nakoming

Als het voor de wederpartij nog mogelijk is om zijn verplichtingen na te komen, kan je vorderen dat de overeenkomst binnen een bepaalde (redelijke) termijn alsnog nagekomen wordt. Dit kun je ook nog doen als de wederpartij al in verzuim is.

Je kunt hierbij ook een vergoeding vragen voor de schade die je hebt geleden door de wanprestatie. Bijvoorbeeld omdat je omzet bent misgelopen omdat je werd geconfronteerd met de levering van een verkeerde machine.

2. Opschorting

Als het voor de wederpartij nog mogelijk is om zijn verplichtingen na te komen en jij zelf je verplichtingen ook nog niet (volledig) bent nagekomen, kan je er ook voor kiezen je eigen prestatie op te schorten. Dat betekent dat je de nakoming van jouw deel van de overeenkomst uitstelt totdat de wederpartij zijn deel is nagekomen. Daarmee loop je minder risico en gebruik je het opschorten van jouw prestatie als pressiemiddel voor de wederpartij.

3. Vervangende schadevergoeding

Als nakoming door de wederpartij niet meer mogelijk is of als de wederpartij na jouw ingebrekestelling in verzuim is, is het ook mogelijk om vervangende schadevergoeding te vragen. De wederpartij hoeft de overeenkomst dan niet meer na te komen, maar moet wel jouw schade (inclusief gevolgschade) vergoeden.

4. Ontbinding en schadevergoeding

Als de wederpartij in verzuim is, kan je er ook voor kiezen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit doe je schriftelijk. Door de ontbinding houdt de overeenkomst op te bestaan en moeten eventueel al geleverde goederen en prestaties ongedaan worden gemaakt. Daarnaast is het mogelijk om een schadevergoeding te vorderen.

Let op: ontbinding is niet in alle gevallen mogelijk. Bij kleine tekortkomingen zal de ontbinding niet gerechtvaardigd zijn.

Bij dit alles is het van belang om goed kijken naar de voorwaarden in het contract en de algemene voorwaarden die daar eventueel op van toepassing zijn. Vooral bij business-to-business contracten is er wettelijk nogal wat ruimte om afspraken te maken die de mogelijkheid om de wederpartij aan te spreken kunnen beperken.

Deel dit artikel:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. In overeenstemming met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens is een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, wordt het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd en is 'gegevens delen met Google' uitgeschakeld. Ook wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.