algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

versie 1.7 (februari 2024)

 

 

1.    HILBRINK jurist voor bedrijven (hierna: ‘Hilbrink’) is een onderneming van mr. R.M. Hilbrink. Hilbrink is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 71823050. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Hilbrink, waaronder tevens iedere vervolgopdracht en iedere aanvullende opdracht.

2.    Op Hilbrink rust slechts een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatverplichting.

3.    Hilbrink voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of gegeven adviezen. De opdrachtgever vrijwaart Hilbrink voor aanspraken van derden in verband met of voortvloeiend uit de uitvoering van de opdracht.

4.    Alle door de opdrachtgever aan Hilbrink verschuldigde bedragen dienen, zonder verrekening, korting of opschorting, binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.    De met Hilbrink in het kader van een opdracht overeengekomen termijnen zijn nimmer bindend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een fatale termijn is overeengekomen.

6.    Hilbrink is bevoegd om een of meer derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Hilbrink is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Hilbrink. 

7.    De aansprakelijkheid van Hilbrink voor een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, of op welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hilbrink wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder de polis. Op verzoek wordt kosteloos een kopie van de polisvoorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering toegezonden. 

8.    Als, om welke reden dan ook, geen uitkering mocht plaatsvinden onder voornoemde verzekering(en) dan is elke aansprakelijkheid van Hilbrink beperkt tot het bedrag dat Hilbrink voor die werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft gefactureerd en voor zover dat bedrag door de opdrachtgever ook daadwerkelijk is betaald, met een maximum van € 5.000,-. Als sprake is van meerdere schadeveroorzakende gebeurtenissen kan door de opdrachtgever in totaal slechts eenmaal aanspraak worden gemaakt op het in de vorige zin bedoelde factuurbedrag.

9.    De in artikel 7 en artikel 8 beschreven beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Hilbrink.

10.  Hilbrink verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Hilbrink zal vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever niet verstrekken aan derden tenzij verstrekking van de desbetreffende gegevens noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de opdracht (inclusief eventuele geschillen daarover).

11.  Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Hilbrink, uit welke hoofde dan ook, vervallen na verloop van 1 jaar na aanvang van de dag, volgend op die waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten of bevoegdheden.

12.  Zowel Hilbrink als de opdrachtgever kunnen de opdracht te allen tijde (tussentijds) opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Opdrachtgever is in dat geval het honorarium van Hilbrink verschuldigd over de tot aan de opzegging gewerkte uren. 

13.  Op de tussen Hilbrink en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van een aan Hilbrink gegeven opdracht dan wel geschillen die uit enige opdracht voortvloeien worden voorgelegd aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch.­­­­

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. In overeenstemming met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens is een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, wordt het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd en is 'gegevens delen met Google' uitgeschakeld. Ook wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.