privacyverklaring

 
HILBRINK jurist voor bedrijven (Kvk-nummer: 71823050), gevestigd te Den Bosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

HILBRINK jurist voor bedrijven

contactpersoon: R.M. Hilbrink

Willemsplein 2

5211 AK Den Bosch

tel.: 073 – 20 32 619

e-mail: info@juristvoorbedrijven.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

HILBRINK verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, deze website en/of omdat u deze zelf langs een andere weg aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens

– Telefoonnummer
– E-mailadres

– IBAN

– In voorkomende gevallen een kopie van uw identiteitsbewijs
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

HILBRINK verwerkt uw persoonsgegevens:

  • Om onze diensten aan u te kunnen verlenen op basis van een met u gesloten overeenkomst.
  • Om contact met u op te nemen naar aanleiding van een informatieverzoek via bijv. e-mail of het contactformulier op onze website. Dit doen wij uitsluitend als u zelf uw gegevens voor dat doel aan ons heeft verstrekt.
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • HILBRINK verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@jeroenhilbrink.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

geautomatiseerde besluitvorming

HILBRINK neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HILBRINK) tussen zit.

hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

HILBRINK bewaart uw persoonsgegevens als volgt;

  • Indien sprake is van een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te bewaren geldt de betreffende wettelijke bewaartermijn. Gedacht kan worden aan ondermeer de fiscale bewaartermijn voor administratie (7 jaar)
  • Persoonsgegevens die deel uitmaken van een dossier worden bewaard gedurende maximaal 5 jaar na het einde van de overeenkomst, tenzij wij een zwaarwegend belang hebben om die gegevens langer te bewaren.

delen van persoonsgegevens met derden

HILBRINK verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van HILBRINK, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

HILBRINK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Alle data die bij derden is opgeslagen bevindt zich op servers binnen de EU.

cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HILBRINK gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.  De technische en functionele cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. De analytische cookies houden verband met Google Analytics. De door Google Analytics verzamelde IP adressen van bezoekers worden geanonimiseerd.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HILBRINK en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@jeroenhilbrink.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

HILBRINK wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

beveiliging van persoonsgegevens

HILBRINK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@juristvoorbedrijven.nl

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. In overeenstemming met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens is een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, wordt het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd en is 'gegevens delen met Google' uitgeschakeld. Ook wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.